Kilpimaa Viemärihuolto Oy:n palveluiden yleiset toimitusehdot 2020

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Kilpimaa Viemärihuolto Oy:n palveluihin ja niitä koskeviin tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja Kilpimaa Viemärihuolto Oy:n ja Toimeksiantajan välillä tehtyyn Palvelusopimukseen.

 

MÄÄRITELMÄT

 • Kiinteistö” tarkoittaa Palvelusopimuksessa määritettyä Toimeksiantajan kohdetta, jossa Kilpimaa suorittaa Palvelusopimuksen mukaiset Palvelut.
 • Kilpimaa” tarkoittaa Kilpimaa Viemärihuolto Oy:tä tai sen konserniyhtiötä.
 • Osapuoli” tai ”Osapuolet” tarkoittaa Kilpimaata ja Toimeksiantajaa yhdessä tai erikseen.
 • Palvelusopimus” tarkoittaa Palvelun ostoa ja myyntiä koskevaa Osapuolten välistä kirjallista sitoumusta.
 • Palvelu” tarkoittaa Palvelusopimuksen kohteena olevaa palvelua.
 • Toimeksiantaja” tarkoittaa Palvelun ostajaa.

 

TARJOUKSEN VOIMASSAOLO JA SOPIMUSKAUSI

 1. Kilpimaan kirjallinen tarjous on voimassa kolmekymmentä (30) päivää sen päiväyksestä, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu.
 2. Ellei Palvelusopimuksessa ole toisin sovittu, Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolista kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

 

PALVELUMAKSU

 1. Palvelumaksu tulee suorittaa Kilpimaan tilille viimeistään kunkin työkuukauden 10. päivään mennessä. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Paperilaskuun lisätään kulloinkin voimassa oleva Kilpimaan laskutuspalvelumaksu. Mahdolliset erillisveloitettavat työt Kilpimaalla on oikeus laskuttaa heti työn valmistuttua ja maksuehto on tällöin 14 pv netto.
 2. Kilpimaalle on esitettävä laskua koskevat huomautukset kirjallisesti viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.
 3. Kilpimaan kustannusten muuttuessa sopimuskauden aikana Kilpimaalla on oikeus tarkistaa Palvelusopimuksen mukaista palvelumaksua. Vuosittainen korotus on vähintään 80 % talotekniikka-alan LVI-toimialan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen mukaisista korotuksista sekä 20 % palveluiden tuottajahintaindeksistä (BtoB). Esimerkiksi jos TES kustannusvaikutus on 3,5 % ja indeksin muutos 3,6 %, hinnankorotus: 0,80*3,5 % + 0,2* 3,6 % = 3,52 %. Arvonlisäveron tai siihen rinnastettavan julkisen maksun määrän tai soveltamisen muuttuessa Kilpimaalla on oikeus tarkistaa palvelumaksua muutoksen voimaantuloajankohdasta lukien muutosta vastaavasti.

 

YHTEISTYÖ

 1. Kilpimaa voi käyttää alihankkijoita Palvelusopimuksen mukaisten tehtäviensä suorittamisessa.

 2. Kilpimaa suorittaa Palvelusopimuksessa mainitut tehtävät kirjallisesti sovittuina toimitusaikoina. Tehtävät suoritetaan Kilpimaan noudattamana säännöllisenä työaikana, mikäli toisin ei ole kirjallisesti sovittu. Jos tehtävien suorittaminen joudutaan Toimeksiantajan tai tilan haltijan vaatimuksesta siirtämään säännöllisen työajan ulkopuolelle, näistä työaikajärjestelyistä tai lisätyövoiman hankkimisesta aiheutuvat lisäkustannukset laskutetaan erikseen.

 3. Toimeksiantaja järjestää kustannuksellaan Kilpimaan käyttöön kaikki sopimustehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat, kuten LVI-piirustukset, asemapiirroksen sekä mahdollisia aiempia muutos- ja saneeraustöitä koskevat raportit.

 4. Toimeksiantaja kustantaa Kiinteistöön tulevat varaosat, tarvikkeet ja tarveaineet. Kiinteistön alueella olevien ja siellä syntyvien poiskuljetettavien jätteiden, aineksien ja tarvikkeiden kuljettamisesta ja hävittämisestä sovitaan erikseen ja niistä aiheutuvista kustannuksista vastaa Toimeksiantaja. Sovittaessa poiskuljetettavien jätteiden, aineksien ja tarvikkeiden kuljettaminen ja hävittäminen Kilpimaan tehtäväksi on Kilpimaalla oikeus laskuttaa kolmansien osapuolten perimien jätemaksujen ym. suoranaisten kustannusten lisäksi enintään 15 %:n kauttalaskutuslisä suhteessa kolmansien osapuolten perimiin maksuihin.

 5. Toimeksiantaja on velvollinen ilmoittamaan Kilpimaalle kirjallisesti Kiinteistöllä sijaitsevat erityistä vaaraa aiheuttavat tai helposti rikkoutuvat rakenteet kuten viemärien kannet, viemärilinjat, vialliset rännit tai epätasaisen tai vioittuneen pihan päällystyksen.

 6. Palvelusopimuksen mukaiseen mahdolliseen Kiinteistön mittarien lukuun on Kilpimaalla oikeus mahdollisuuksien mukaan käyttää vesilaitoksen sähköistä dataa hyödyksi tietojen keräämisessä, mikäli siitä ei synny Toimeksiantajalle ylimääräisiä kustannuksia.

 7. Toimeksiantaja tiedottaa Palvelusopimukseen kuuluvien keskeisten tehtävien sisällön Kiinteistön käyttäjille. Toimeksiantajan mahdollisesti esittämät huomautukset toimitetaan viipymättä kirjallisesti Kilpimaan toimistoon tai työnjohdolle.

 

TYÖTILAT

 1. Toimeksiantaja vastaa siitä, että sen omistamat tai hallitsemat tilat, koneet ja laitteet ja muut työsuojeluasiat ovat siinä kunnossa kuin niitä koskeva lainsäädäntö ja sopimukset edellyttävät. Toimeksiantaja asettaa, mikäli se on mahdollista ja tarpeellista, Kilpimaan henkilöstön käyttöön asianmukaiset ja Kiinteistön kokoon nähden riittävät, lämmitetyt ja lattiakaivolla varustetut työ-, varasto- ja sosiaalitilat sekä kylmä- ja lämminvesipisteen. Ladattaville koneille on osoitettava latauspisteet. Nämä tilat annetaan Kilpimaan käyttöön ilman eri korvausta.

 

SOPIMUS TYÖVOIMASTA

 1. Toimeksiantaja ei saa ilman Kilpimaan suostumusta ottaa palvelukseensa Kilpimaan palveluksessa olevaa tai ollutta henkilöä, joka suorittaa tai on viimeisten kolmen (3) kuu- kauden aikana suorittanut Palveluja Toimeksiantajalle. Mikäli Toimeksiantaja rikkoo tätä määräystä, Toimeksiantaja suorittaa Kilpimaalle korvauksena kolmetuhatta (3.000) euroa.

 

SALASSAPITO

 1. Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet toisen Osapuolen liike- ja ammattisalaisuudet. Kilpimaan tarjous, tilausvahvistus ja Palvelusopimus ehtoineen ovat luottamuksellisia ja niihin sovelletaan tämän kohdan määräyksiä. Salassapitovelvollisuus sitoo Osapuolia myös sopimussuhteen päätyttyä.

 2. Kilpimaalla on kaupallisissa referenssitarkoituksissa oikeus mainita Toimeksiantajan nimi, liikemerkki ja logo sekä kertoa yleisluontoisesti Toimeksiantajalle toimittamansa Palvelun laadusta ja sisällöstä, ellei Toimeksiantaja ole tätä erikseen nimenomaisesti kieltänyt.

 

AVAIMET

 1. Toimeksiantaja luovuttaa Kilpimaalle kuittausta vastaan tarvittavan määrän yksilöityjä kohteen avaimia tai muutoin varmistaa pääsyn niihin kiinteistön tiloihin, joihin se on tarpeen Palvelusopimuksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi. Toimeksiantaja huolehtii ja vastaa siitä, ettei Kilpimaalle luovuteta tarpeettomia avaimia.

 2. Kilpimaa vastaa haltuunsa uskottujen avainten huolellisesta säilyttämisestä siten kuin siitä on erikseen sovittu. Toimeksiantaja vastaa avainten mahdollisesta luovuttamisesta kolmansille.

 

KORVAUSVASTUU

 1. Vahingonkorvausvastuunsa varalta Kilpimaa sitoutuu ottamaan alalla tavanomaisen vastuuvakuutuksen, jonka vakuutusmäärä on 1 000 000 (miljoona) euroa/vahinkotapaus. Toimeksiantaja sitoutuu vakuuttamaan Kiinteistön riittävällä vakuutusturvalla ja kertomaan Kilpimaalle vakuutuksensa omavastuun määrän. Vahinkotapahtuman sattuessa Toimeksiantajan tulee osaltaan toimittaa vakuutusyhtiöille tapausta koskevat tarpeelliset selvitykset ja varata näille mahdollisuus vahingon määrän ja laadun arvioimiseen.

 2. Kilpimaa vastaa Palvelusopimuksen mukaisia tehtäviä tehdessään aiheuttamistaan välittömistä vahingosta voimassa olevan oikeuden mukaisesti. Kilpimaa ei ole korvausvelvollinen, jos vahinko on aiheutunut Toimeksiantajan antamien tietojen puutteellisuudesta tai virheellisyydestä. Kilpimaa ei vastaa välillisistä vahingoista. Kilpimaan korvausvelvollisuus rajoittuu kaikissa tapauksissa Toimeksiantajan todistamiin välittömiin vahinkoihin, kuitenkin aina enintään 1 000 000 (miljoonaan) euroon.

 3. Toimeksiantajan tulee viipymättä ilmoittaa vahinkotapauksesta ja ryhtyä heti vahinkoa rajoittaviin toimenpiteisiin. Mahdolliset korvausvaatimukset esitetään kirjallisina Kilpimaalle viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun vaatimuksen peruste havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

 

MUUTOKSET

 1. Muutokset Palvelusopimukseen, palvelukuvauksiin ja mahdollisiin lisäohjeisiin tulee molempien Osapuolten kirjallisesti hyväksyä ennen niiden voimaantuloa. Nämä sopimusehdot sisältävä Palvelusopimus syrjäyttää kaikki aikaisemmat Osapuolten välillä tehdyt Kiinteistöön liittyviä Palveluja koskevat sopimukset sekä suulliset että kirjalliset ilmoitukset.

 2. Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää Palvelusopimusta tai sen osaa kolmannelle ilman toisen Osapuolen kirjallista suostumusta, ellei kysymys ole Osapuolen Palvelusopimuksen mukaistaa liiketoimintaa tai sen osaa koskevasta kaupasta. Viimeksi mainitussa tapauksessa Palvelusopimus voidaan siirtää Osapuolen liiketoiminnan ostajalle ilman toisen Osapuolen suostumusta.

 

SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

 1. Osapuolilla on oikeus purkaa Palvelusopimus, mikäli toinen Osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan. Tätä ennen Osapuolen tulee kuitenkin kirjallisesti kehottaa toista Osapuolta korjaamaan tai täyttämään sopimusvelvoitteensa. Mikäli rikkonut Osapuoli ei neljäntoista (14) päivän kuluessa ilmoituksen saatuaan ryhdy korjaamaan reklamoitua suoritustaan ja täytä sopimusvelvoitettaan, toisella Osapuolella on oikeus purkaa Palvelusopimus.

 2. Kilpimaalla on sovitusta voimassaolo- ja irtisanomisajasta huolimatta oikeus keskeyttää tai lakkauttaa Palvelut ja viimemainitussa tapauksessa purkaa Palvelusopimus, mikäli

  1. Toimeksiantajan maksu Kilpimaalle viivästyy eikä toimeksiantaja maksukehotuksesta huolimatta maksa laskuaan

  2. Toimeksiantaja muutoin olennaisesti rikkoo Palvelusopimusta tai voimassa olevia turvallisuus-, terveys- tai muita viranomaisen vaatimuksia tai

  3. Toimeksiantaja haetaan tai se hakeutuu konkurssiin tai saneerausmenettelyyn.

Kohtien a) ja b) tarkoittamissa tapauksissa Kilpimaalla on purkuoikeus kuitenkin vain, mikäli Toimeksiantaja ei oikaise tilannetta neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun Kilpimaa lähetti asiasta kirjallisen maksukehotuksen tai -huomautuksen.

 1. Mikäli Kilpimaa purkaa Palvelusopimuksen jonkin edellä mainitun syyn johdosta, Toimeksiantaja on velvollinen suorittamaan Kilpimaalle sopimuksen mukaan maksettavaksi jo erääntyneet palvelumaksut sekä erääntymättömät palvelumaksut jäljellä olevan sopimuskauden loppuun saakka.

 2. Palvelusopimuksen irtisanominen tai purkaminen on tehtävä todisteellisesti kirjallisesti.

 

YLIVOIMAINEN ESTE

 1. Mikäli jommankumman Osapuolen sopimusvelvoitteiden täyttäminen estyy, vaikeutuu tai viivästyy tämän vaikutus- piirin ulkopuolisesta seikasta, kuten sodasta tai muusta kriisitilanteesta, sabotaasista, terrorismista tai sellaisen uhkauksesta, viranomaisen toimenpiteestä tai asioihin puuttumisesta, lakosta tai muusta työselkkauksesta, tulipalosta, poikkeuksellisesta säätilan muutoksesta,  luonnon- tai muusta onnettomuudesta, sähköhäiriöstä, yhteys- tai linjaviasta taikka odottamattomasta tai yllättävästä työvoiman puutteesta johtuen, ao. Osapuoli vapautuu sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä ja seuraamuksista niin pitkäksi aikaa kuin olosuhteet edellyttävät.

 

SOPIMUSASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS

 1. Mikäli sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan seuraavaa asiakirjojen pätevyysjärjestystä:

 1. Palvelusopimus liitteineen, 2. Nämä yleiset sopimusehdot, 3. Neuvottelupöytäkirjat, 4. Tarjous, 5. Tarjouspyyntö ja 6. Muut asiakirjat Palvelusopimuksessa mainitussa järjestyksessä.

 

ERIMIELISYYDET JA SOVELTUVA LAKI

 1. Palvelun toimitukseen ja Palvelusopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia määräyksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan Palvelusopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet keskinäisin neuvotteluin. Sellaiset erimielisyydet, joita Osapuolet eivät kykene ratkaisemaan neuvotteluteitse, ratkaistaan Kiinteistön sijaintipaikkakunnan mukaan määräytyvässä yleisessä tuomioistuimessa.